TSTB
TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY ARKADAG ŞÄHERINE IŞ SAPARYNY AMALA AŞYRDY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmen halkynyň Milli Lideri, T&uuml;rkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag ş&auml;herine iş saparyny amala aşyryp, bu &yacute;erde alnyp baryl&yacute;an işler bilen tanyşdy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidentiniň &yacute;anyndaky Arkadag ş&auml;heriniň gurluşygy bo&yacute;un&ccedil;a d&ouml;wlet komitetiniň başlygy D.Orazow hem-de Arkadag ş&auml;heriniň h&auml;kimi Ş.Durdyly&yacute;ew ş&auml;heri abadanlaşdyrmak, onuň &ccedil;&auml;klerini bagy-bossanlyga &ouml;w&uuml;rmek, ş&auml;heriň durmuş d&uuml;z&uuml;mlerine d&ouml;wr&uuml;ň &ouml;sen tehnologi&yacute;alaryny giňden ornaşdyrmak bo&yacute;un&ccedil;a alnyp baryl&yacute;an işler barada hasabat berdiler.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Gahryman Arkadagymyzyň yzygiderli tagallasyndan we yhlasyndan bin&yacute;at bolan Arkadag ş&auml;heri &laquo;akylly&raquo; ş&auml;her bolmak bilen, d&ouml;wrebap &yacute;aşa&yacute;yş toplumyny, durmuş maksatly binalaryň en&ccedil;emesini &ouml;z&uuml;nde jemle&yacute;&auml;r. Bu ş&auml;heriň &ouml;zboluşly aja&yacute;yplygy onda halkymyzyň bagty&yacute;ar &yacute;aşa&yacute;şynyň, oňa&yacute;ly dyn&ccedil; alşynyň we d&ouml;redijilikli z&auml;hmetiniň &uuml;pj&uuml;n edilmegine g&ouml;n&uuml;kdirilen giň m&ouml;&ccedil;berli işleriň oňyn netijesidir.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra Gahryman Arkadagymyz Arkadag ş&auml;heriniň Aragatnaşyk m&uuml;dirligine bardy we ş&auml;heri sanlylaşdyrmak babatda alnyp baryl&yacute;an işler bilen tanyşdy hem-de z&auml;hmet &ccedil;ek&yacute;&auml;n h&uuml;n&auml;rmenler bilen s&ouml;hbetdeş boldy. Bu &yacute;erde desgalara sanly ulgamyň &ccedil;&auml;ksiz m&uuml;mkin&ccedil;ilikleriniň ornaşdyrylmagynyň &auml;hmi&yacute;eti barada a&yacute;dyp, Milli Liderimiz d&ouml;wrebap tehnologi&yacute;alaryň netijeli ulanylmalydygy hem-de bu işleri mundan be&yacute;l&auml;k-de g&uuml;&yacute;&ccedil;lendirmek babatda Aragatnaşyk m&uuml;dirliginiň h&uuml;n&auml;rmenlerine birn&auml;&ccedil;e maslahatlaryny berdi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Milli Liderimiz t&auml;ze &ndash; 123 belgili ulgamy bellemek hakynda karara gelendigini a&yacute;tdy we bu ulgamyň ilkinji gezek Arkadag ş&auml;herine ornaşdyryl&yacute;andygyny belledi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">123 belgili bu ulgam m&uuml;şderileriň telefon arkaly &yacute;&uuml;ztutmalaryny kabul edip, ga&yacute;tadan işl&auml;p, degişlilikde, gaz howpsuzlygy, &yacute;angyn howpsuzlygy we &ldquo;Tiz k&ouml;mek&rdquo; merkezlerine maglumat ber&yacute;&auml;r hem-de bu ugurda zerur işleriň ge&ccedil;irilmegini gura&yacute;ar. Şe&yacute;lelikde, d&ouml;r&auml;p bil&auml;&yacute;jek hel&auml;k&ccedil;iligiň &ouml;ňi alyn&yacute;ar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra t&uuml;rkmen halkynyň Milli Lideri, T&uuml;rkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag ş&auml;heriniň degişli d&uuml;z&uuml;mleriniň işiniň k&auml;milleşdirilişi barada giňişle&yacute;in maglumat ber&yacute;&auml;n şekil taslamalaryny synlady.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Gahryman Arkadagymyz bu &yacute;erde g&ouml;rkezil&yacute;&auml;n şekil taslamalary, ş&auml;heriň &ccedil;&auml;kleriniň abadanlaşdyrylyşy, g&ouml;k zolaklaryň &yacute;erleşjek &yacute;erleriniň &ccedil;yzgylary bilen i&ccedil;gin tanşyp, olara birn&auml;&ccedil;e belliklerini a&yacute;tdy. H&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde &yacute;urdumyzyň &auml;hli k&uuml;njeginde bolşy &yacute;aly, Arkadag ş&auml;heriniň &ccedil;&auml;klerinde-de binalaryň &yacute;erleşdirilişine, desgalaryň, &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik kuwwatlyklarynyň enjamlaşdyrylyşyna toplumla&yacute;yn esasda &ccedil;emeleşil&yacute;&auml;r. Bu bolsa ş&auml;heriň sazlaşykly we k&ouml;ptarapla&yacute;yn &ouml;s&uuml;şiniň baş şertini emele getir&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra Gahryman Arkadagymyz bu &yacute;erde T&uuml;rkmenistanyň Prezidentiniň &yacute;anyndaky Arkadag ş&auml;heriniň gurluşygy bo&yacute;un&ccedil;a d&ouml;wlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň hem-de Arkadag ş&auml;heriniň h&auml;kimi Ş.Durdyly&yacute;ewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny ge&ccedil;irdi. Onuň dowamynda Arkadag ş&auml;heriniň a&ccedil;ylyş dabarasy bilen bagly mesel&auml; seredildi. Şe&yacute;le-de bu &yacute;erde polipropilenden hem-de polietilenden &yacute;urdumyzda &ouml;nd&uuml;rilen lukman&ccedil;ylyk serişdeleriniň birn&auml;&ccedil;e g&ouml;rn&uuml;şleri g&ouml;rkezildi. Bellenilişi &yacute;aly, bu &ouml;n&uuml;mler hil ta&yacute;dan we h&auml;zirki zaman saglygy gora&yacute;yş ulgamynyň talaplaryna la&yacute;yk gelmegi babatda &yacute;okary halkara g&ouml;rkezijilere kybapdyr.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag ş&auml;heriniň gurluşygynyň nobatdaky tapgyrynda, esasan, senagat toplumyna degişli &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik kuwwatlyklarynyň guraljakdygyny bell&auml;p, bu işleriň ykdysady&yacute;etimizi senagatlaşdyrmakda m&ouml;h&uuml;m &auml;hmi&yacute;ete e&yacute;e boljakdygyny a&yacute;tdy we bu &yacute;erde &ouml;nd&uuml;riljek &ouml;n&uuml;mleriň &yacute;urdumyzyň eksport kuwwatlyklarynyň artdyrylmagynda wajyp orny e&yacute;elejekdigine ynam bildirdi. Şe&yacute;le hem bu &yacute;erde bina ediljek senagat desgalarynyň h&auml;zirki zamanyň ekologik talaplaryna doly la&yacute;yk gelmelidigini bell&auml;p, Gahryman Arkadagymyz &yacute;erli &ccedil;ig mallardan ta&yacute;&yacute;arlanyl&yacute;an &ouml;n&uuml;mleriň &yacute;okary hil derejesi, berkligi, uzak m&ouml;hletle&yacute;inliligi babatda tapawutlanmalydygyny a&yacute;tdy we bu barada degişli &yacute;olbaş&ccedil;ylara anyk g&ouml;rkezmeleri berdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bu baradaky g&uuml;rr&uuml;ňi dowam edip, Milli Liderimiz ş&auml;heriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda ekologik talaplara la&yacute;yk gel&yacute;&auml;n &ccedil;ig mallary senagat ta&yacute;dan ga&yacute;tadan işle&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik toplumyny gurmak, ş&auml;heriň jemagat hojalygynyň işini &yacute;okary derejede guramak &uuml;&ccedil;in h&auml;zirki zaman tehnikalaryny we be&yacute;leki d&ouml;wrebap enjamlary almak, olary netijeli ornaşdyrmak, Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzalaryndan ş&auml;heriň gurluşygynyň ikinji tapgyryna gatnaşjak &yacute;erli gurluşyk kompani&yacute;alaryny se&ccedil;ip almak bilen baglanyşykly meseleleri &ouml;wrenmegi m&ouml;h&uuml;m wezipeler h&ouml;km&uuml;nde kesgitledi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmen halkynyň Milli Lideri, T&uuml;rkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow &ouml;ňde go&yacute;lan wezipeleri &yacute;okary derejede &yacute;erine &yacute;etirmekde &uuml;st&uuml;nlik arzuw etdi we bu &yacute;erden ugrady.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin