TSTB
Document
 • <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span lang="TK" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">2010-njy &yacute;ylda gurluşyk taslamalaryny amala aşyrmak &uuml;&ccedil;in d&ouml;redilen &laquo;TAMAAGRO&raquo; hojalyk jemgy&yacute;eti 2019-njy &yacute;yldan himi&yacute;a &ouml;n&uuml;mleriniň, şol sanda digirlenen (granulirlenen) we suwuk NPK d&ouml;k&uuml;nleriniň, be&yacute;leki garyşyk d&ouml;k&uuml;nleriň, fungisidleriň we akarisidleriň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini &yacute;ola go&yacute;dy. Hojalyk jemgy&yacute;eti tarapyndan &yacute;erli we daşary &yacute;urt bazarlarynyň bu &ouml;n&uuml;mlere bolan uly isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, Ahal wela&yacute;atynyň &ccedil;&auml;ginde digirlenen we suwuk NPK d&ouml;k&uuml;nlerini &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n b&ouml;l&uuml;m işe girizildi. Şe&yacute;le hem bellenen tertipde hasaba alnan TŞ 01771774-04-2020 kadalaşdyryjy resminama la&yacute;yklykda, &ouml;s&uuml;mlikleri zy&yacute;an berijilerden gora&yacute;jy serişd&auml;niň &ndash; kalsi&yacute; polisulfidiniň ergininiň (hekli-k&uuml;k&uuml;rtli erginiň) &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini &yacute;urdumyzda ilkinji bolup &yacute;ola go&yacute;dy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span lang="TK" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Kalsi&yacute; polisulfidiniň ergini konsentrirlenen g&ouml;rn&uuml;şde bolup, d&uuml;z&uuml;minde az m&ouml;&ccedil;berde kalsiniň tiosulfidini (CaS2O3), kalsiniň sulfidini (CaSO3) we gipsi (CaSO4) sakla&yacute;ar. Ta&yacute;&yacute;ar &ouml;n&uuml;miň &uuml;lj&auml;niň reňkine meňzeş gyzyl, m&auml;mişi reňki we k&uuml;k&uuml;rtli wodorod ysy bolup, onuň dykyzlygy 1,15 g/sm3, wodorod g&ouml;rkezijisi (pH) 10,0 &ccedil;enlidir.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span lang="TK" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Kalsi&yacute; polisulfidiniň ergininiň d&uuml;z&uuml;mine &yacute;erli &ccedil;ig mallar &ndash; hek hem-de k&uuml;k&uuml;rt gir&yacute;&auml;r. Hekli-k&uuml;k&uuml;rtli erginiň adaty k&uuml;k&uuml;rtden a&yacute;ratynlygy, onuň suwda oňat ere&yacute;&auml;nligidir hem-de zy&yacute;an berijilere garşy g&ouml;s-g&ouml;ni t&auml;sir ed&yacute;&auml;nligidir. Onuň suwdaky ergini &ouml;s&uuml;mliklere sepilende, ol &ouml;s&uuml;mligiň &uuml;st&uuml;nde we toprakda dessine daşky gurşawa we janly organizmlere zy&yacute;ansyz bolan maddalara &mdash; kalsiniň gidrookisine hem-de k&uuml;k&uuml;rde &ouml;wr&uuml;l&yacute;&auml;r, şe&yacute;le hem &ouml;s&uuml;mliklerd&auml;ki kesel d&ouml;rediji patogen k&ouml;meleklere we zy&yacute;ankeşlere aňsatlyk bilen aralaş&yacute;ar. Kalsi&yacute; polisulfidiniň suwdaky ergini &ouml;s&uuml;mlige sepilende, &ouml;s&uuml;mlige we ondaky janly organizmlere g&uuml;&yacute;&ccedil;li t&auml;sir ed&yacute;&auml;r. &Yacute;agny, sepilen erginiň d&uuml;z&uuml;mind&auml;ki k&uuml;k&uuml;rt k&ouml;melegiň sporalaryna aralaşyp, olaryň &ouml;&yacute;j&uuml;klerind&auml;ki suwuk maddalarda ere&yacute;&auml;r we şol &yacute;erd&auml;ki wodorod bilen birleşip, k&uuml;k&uuml;rtli wodorody emele getir&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span lang="TK" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">K&uuml;k&uuml;rtli wodorod k&ouml;melegiň dem alyş fermenti bolan polifenoloksidazany dargadyp, bedend&auml;ki howa &ccedil;alşygyny boz&yacute;ar. Şe&yacute;le hem k&ouml;melege d&uuml;şen k&uuml;k&uuml;rt bedeniň fermentleriniň d&uuml;z&uuml;mind&auml;ki sink, mis, marganes &yacute;aly metallar bilen birleşip, sulfitleri emele getir&yacute;&auml;r. Olaryň hemmesi k&ouml;melekd&auml;ki madda &ccedil;alşygynyň d&uuml;&yacute;pli bozulmagyna getir&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span lang="TK" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">&laquo;TAMAAGRO&raquo; hojalyk jemgy&yacute;eti tarapyndan &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n kalsi&yacute; polisulfidiniň ergini &yacute;urdumyzyň toprak-howa şertlerinde oba hojalyk ekinleriniň we miweli baglaryň kesellerine hem-de zy&yacute;ankeşlerine garşy ulanylyp g&ouml;r&uuml;ldi. Alnan netijeleriň esasynda, bu ergini ekeran&ccedil;ylykda we bag&ccedil;ylykda ulanmagyň usullary, kadalary, m&ouml;ws&uuml;mi işlenip d&uuml;z&uuml;ldi we &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilige h&ouml;d&uuml;rlendi. Şe&yacute;le hem bu ergin T&uuml;rkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň &yacute;anyndaky &ouml;s&uuml;mlikleri goramak baradaky serişdeleri hasaba almak bo&yacute;un&ccedil;a d&ouml;wlet iş toparynda bellenen tertipde hasaba alyndy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span lang="TK" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Kalsi&yacute; polisulfidiniň ergini almanyň, armydyň goturlama, poslama, monilioz, &yacute;apraklaryň tegmili we akd&uuml;şme kesellerine; &uuml;z&uuml;miň antraknoz, oidium, serkosporoz we septorioz kesellerine; erigiň, &uuml;lj&auml;niň, garalynyň akd&uuml;şme, serkosporoz, kl&yacute;asterosporioz we monilioz kesellerine; hy&yacute;aryň, &yacute;ertudananyň akd&uuml;şme we antraknoz kesellerine; no&yacute;banyň, nohudyň, m&auml;şiň we şugundyryň akd&uuml;şme we poslama kesellerine; şe&yacute;le hem &auml;hli &ouml;s&uuml;mlikleriň kerepli, bag, miwe we be&yacute;leki &ouml;s&uuml;mlik sakyrtgalaryna garşy ulanyl&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span lang="TK" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Kalsi&yacute; polisulfidiniň erginini miweli baglara g&uuml;&yacute;zde, &yacute;apraklar ga&ccedil;andan soň we &yacute;azda, aga&ccedil;lar pyntyklamazdan &ouml;ň, şe&yacute;le hem g&uuml;ll&auml;nden soň; bakja, bezeg &ouml;s&uuml;mliklerine g&uuml;llemezden &ouml;ň we soňra 10-14 g&uuml;nden soň; &auml;hli &ouml;s&uuml;mlikleriň zy&yacute;ankeşlerine garşy bolsa, zy&yacute;ankeş &yacute;&uuml;ze &ccedil;ykanda &yacute;a-da &ouml;ň&uuml;ni alyş &ccedil;&auml;resi h&ouml;km&uuml;nde g&uuml;&yacute;zde we &yacute;azda ulanmak maslahat beril&yacute;&auml;r. Kalsi&yacute; polisulfidiniň suwdaky ergini ulanylanda, onuň işjeňligine &yacute;ylylygyň uly t&auml;sir ed&yacute;&auml;ndigini g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tutmalydyr. Seb&auml;bi, k&uuml;k&uuml;rtli wodorodyň emele gelmegi we k&uuml;k&uuml;rdiň fungisid h&auml;si&yacute;eti (kesellere garşy) hem-de akarisid we insektisiz h&auml;si&yacute;eti (sakyrtgalara we be&yacute;leki m&ouml;r-m&ouml;jeklere garşy) temperatura baglydyr.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span lang="TK" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Kalsi&yacute; polisulfidiniň ergini bilen iş salşylanda, şahsy gorag eşikleri (ellikler, gorag &auml;&yacute;nekleri, kombinizon, agyz-burun &ouml;rt&uuml;kleri) ulanylmalydyr. Ta&yacute;&yacute;arlanan ergin der&auml; d&uuml;şende, ol &yacute;eri dessine arassa suw bilen &yacute;uwmaly. Kalsi&yacute; polisulfidiniň ergini bellenilen m&ouml;hletlere we kadalara la&yacute;yklykda, ekinleriň we miweli baglaryň hasyllylygyna &yacute;aramaz t&auml;sir ed&yacute;&auml;n kesel d&ouml;rediji k&ouml;meleklere, zy&yacute;ankeş m&ouml;r-m&ouml;jeklere we sakyrtgalara garşy ulanylan &yacute;agda&yacute;ynda, bu zy&yacute;an berijileriň k&ouml;p&ccedil;&uuml;likle&yacute;in &yacute;&uuml;ze &ccedil;ykmagynyň &ouml;ň&uuml;ni almaga &yacute;ardam berer.</span></p>
  News
  2022-01-26
  2022-01-26
  2022-01-26
  2022-01-26
 • <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (CTJ) запускает цикл агрономических вебинаров для фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">Тренинги организуются в целях ознакомления агрономов и садоводов Туркменистана с мерами по защите сельскохозяйственных культур, а также технологиями их выращивания в климатических условиях Центральной Азии.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">В частности, будут рассмотрены технологии выращивания орехоплодных культур, предложены пути решения задач по борьбе с вредителями болезней плодовых семечковых, косточковых, а также паслёновых, бахчевых, субтропических культур и винограда.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">Первый вебинар состоится 30 июня, последующие будут проходить по ноябрь 2021 года на платформе Microsoft Teams.&nbsp;&nbsp;Участие в тренингах бесплатное. Инструкции по подключению будут высланы участникам после регистрации.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">По вопросам участия и заполнения анкеты обращаться по номеру +99365 687965. Анкету отправлять по адресу: Azat_Malikgulyyev@dai.com</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><a href="https://drive.google.com/file/d/1qVXj-gj6uPni5d60dKOG8WbvggXDz6K1/view?usp=sharing" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><u>Анкета для участия в серии вебинаров.</u></a></p><p><br></p>
  2021-12-28
Document
Senagat we karhanalar
Document
Karhanalar - Sppt agzalary
Document
Welayatdaky bolumler
Ashgabat we Ahal
Mary
Dashoguz
Lebap
Balkan
Document
Biziň hyzmatdaşlarymyz
surat
surat
27020+
Biz bilen
22500+
Projects
14
Edara ishgarleri Edara ishgarleri
80500+
Edara ishgarleri Edara ishgarleri
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin