TSTB
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI “MERKEZI AZIÝA – HYTAÝ” BIRINJI SAMMITINDE ÇYKYŞ ETDI
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Hyta&yacute; Halk Respublikasynda iş saparynda bol&yacute;an T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 19-njy ma&yacute;da &ldquo;Merkezi Azi&yacute;a &mdash; Hyta&yacute;&rdquo; sammitine gatnaşdy we sammitde &ccedil;ykyş etdi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň awtoulag kerweni sammitiň ge&ccedil;iril&yacute;&auml;n &yacute;erine &mdash; Sian Halkara maslahatlar merkezine ugrady.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň başlyklyk etmeginde ge&ccedil;irilen &yacute;okary derejed&auml;ki duşuşyga Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Toka&yacute;ew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, T&auml;jigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, &Ouml;zbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirzi&yacute;o&yacute;ew hem gatnaşdylar. Sammitiň resmi banneriniň, &ldquo;Merkezi Azi&yacute;a &mdash; Hyta&yacute;&rdquo; formatyna gatnaşyjy &yacute;urtlaryň D&ouml;wlet ba&yacute;daklarynyň &ouml;ň&uuml;nde bilelikde surata d&uuml;şmek dabarasyndan soňra, foruma gatnaşyjylar &ldquo;Linde&rdquo; zalyna &ccedil;agyryldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hyta&yacute; Lideri &ccedil;&auml;r&auml;ni a&ccedil;yk di&yacute;ip yglan etmek bilen, &yacute;ygnananlary m&uuml;b&auml;rekledi we şu gezekki sammitiň &auml;hmi&yacute;etini nygtady. HHR-iň Başlygy Si Szinpin sammitiň &auml;hmi&yacute;eti barada a&yacute;dyp, Hyta&yacute; bilen Merkezi Azi&yacute;a d&ouml;wletleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň t&auml;ze taryhy e&yacute;&yacute;amda işjeň we hemmetarapla&yacute;yn &ouml;sd&uuml;ril&yacute;&auml;ndigini kanagatlanma bilen belledi. Şol bir wagtyň &ouml;z&uuml;nde, sebitiň parahat&ccedil;ylygyň, sazlaşygyň we durnuklylygyň &uuml;pj&uuml;n edilmegine g&ouml;n&uuml;kdirilen tagallalaryny goldamagyň zerurdygy nygtaldy. HHR-iň Baştutany &ccedil;ykyşynyň dowamynda alty &yacute;urduň arasyndaky hyzmatdaşlygy, d&uuml;z&uuml;mle&yacute;in ulgamlaryň arasyndaky gatnaşyklary &ouml;sd&uuml;rm&auml;ge, &ouml;zara s&ouml;wda dolanyşygyny h&ouml;weslendirm&auml;ge, hyzmatdaşlygyň &ouml;s&uuml;şiň t&auml;ze derejesine &ccedil;ykmagyna g&ouml;n&uuml;kdirilen bilelikd&auml;ki hereketleriň uly me&yacute;ilnamasyny h&ouml;d&uuml;rledi. Bellenilişi &yacute;aly, Merkezi Azi&yacute;anyň durnuklylygy, &uuml;st&uuml;nlikli we sazlaşykly &ouml;s&uuml;şi, bitew&uuml;ligi d&uuml;n&yacute;&auml; &uuml;&ccedil;in &auml;hmi&yacute;etlidir.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra Hyta&yacute;yň Başlygy sammite gatnaşyjylara s&ouml;z berdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow &ccedil;ykyşynyň başynda HHR-iň Başlygy Si Szinpine &laquo;Merkezi Azi&yacute;a &mdash; Hyta&yacute;&raquo; g&ouml;rn&uuml;şind&auml;ki birinji sammiti &ccedil;agyrmak başlangyjy, myhmans&ouml;&yacute;erligi hem-de netijeli işlem&auml;ge d&ouml;reden şertleri &uuml;&ccedil;in minnetdarlyk bildirdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bellenilişi &yacute;aly, biziň &yacute;urtlarymyzyň halklaryny k&ouml;pasyrlyk dostlukly gatnaşyklar, hyzmatdaşlyk etmegiň we hoşni&yacute;etli goňşu&ccedil;ylygyň &auml;girt uly tejribesi baglanyşdyr&yacute;ar. Hyta&yacute;dan Merkezi Azi&yacute;anyň &ccedil;&auml;kleriniň &uuml;sti bilen &Yacute;ewropa tarap uzan Be&yacute;ik &Yacute;&uuml;pek &yacute;olunyň tutuş d&uuml;n&yacute;&auml; medeni&yacute;etiniň &ouml;s&uuml;şiniň hem-de ilerlemeginiň şerti bolandygy hemm&auml; m&auml;limdir. Şunuň bilen baglylykda, d&ouml;wlet Baştutanymyz bu sammitiň gadymy d&ouml;w&uuml;rlerden b&auml;ri Merkezi Azi&yacute;ada derweze di&yacute;lip atlandyrylyp gelin&yacute;&auml;n h&auml;zirki t&uuml;rkmen ş&auml;heri Mary bilen doganlaşan, Be&yacute;ik &Yacute;&uuml;pek &yacute;olunyň başlangy&ccedil; nokady &mdash; Hyta&yacute;yň gadymy pa&yacute;tagty Sian ş&auml;herinde ge&ccedil;irilmeginiň simwoliki &auml;hmi&yacute;etiniň bardygyny belledi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bu sammit h&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde Merkezi Azi&yacute;a &yacute;urtlarynyň we Hyta&yacute;yň arasyndaky gatnaşyklaryň &ouml;s&uuml;şini be&yacute;an ed&yacute;&auml;r di&yacute;ip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu duşuşygyň &yacute;urtlarymyzyň hyzmatdaşlyk etmeginiň h&auml;zirki &yacute;agda&yacute;yny seljerm&auml;ge, ony geljekde &ouml;sd&uuml;rmegiň derejesini kesgitlem&auml;ge m&uuml;mkin&ccedil;ilik berjekdigine, d&uuml;n&yacute;&auml; we sebit g&uuml;n tertibiniň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga hem şert d&ouml;retjekdigine ynam bildirdi. Bu &yacute;erde biziň &yacute;urtlarymyzyň &uuml;st&uuml;nlikli &ouml;s&uuml;şiniň baş şerti bolan parahat&ccedil;ylygy we howpsuzlygy &uuml;pj&uuml;n etmek esasy mesele bolup dur&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">H&auml;zirki d&uuml;n&yacute;&auml;niň &yacute;aramaz şertleri netijesinde &yacute;&uuml;ze &ccedil;ykan hakyky &yacute;agda&yacute;y &mdash; d&uuml;n&yacute;&auml; sy&yacute;asatynyň ugurlary sy&yacute;asy, ykdysady we ynsanperwer ulgamlarda halkara hyzmatdaşlygyň t&auml;sirli usullaryny işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamagyň zerurdygyny g&ouml;rkez&yacute;&auml;r di&yacute;ip, d&ouml;wlet Baştutanymyz belledi. T&uuml;rkmenistan d&ouml;wletara gatnaşyklarda deňhukuklylyk we adalatlylyk, &ouml;zygty&yacute;arly d&ouml;wletleriň &ccedil;&auml;kleriniň bitew&uuml;ligini g&uuml;rr&uuml;ňsiz hormatlamak hem-de i&ccedil;erki işlerine gatyşmazlyk, Durnukly &ouml;s&uuml;ş maksatlaryny amala aşyrmak ugrunda yzygiderli &ccedil;ykyş ed&yacute;&auml;r, d&uuml;n&yacute;&auml; bileleşiginiň terror&ccedil;ylyga, ekstremizme, neşe serişdeleriniň &yacute;a&yacute;radylmagyna, kiberhowpsuzlyk we biohowpsuzlyk ulgamlaryndaky t&auml;ze wehimlere garşy durmak bo&yacute;un&ccedil;a g&ouml;r&yacute;&auml;n &ccedil;&auml;relerini golda&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Biz &ouml;z abra&yacute;ymyzy, m&uuml;mkin&ccedil;iliklerimizi pe&yacute;dalanyp hem-de k&ouml;ptaraply hyzmatdaşlygymyzyň t&auml;sirli usullaryny ulanyp, halkara gatnaşyklarda t&auml;ze g&uuml;n tertibini ykrar etm&auml;ge, ynanyşmaga uly goşant goşup bileris, dartgynlylygy gowşadyp, dawalary azaldyp, Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasy esasynda jedelleri we gapma-garşylyklary &ccedil;&ouml;zmegiň gepleşikler usulyna ge&ccedil;ip bileris di&yacute;ip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow s&ouml;z&uuml;ni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, netijeli, hormatlamak we deňhukukly gatnaşyklara ta&yacute;&yacute;arlygyň hem-de ukyplylygyň g&ouml;rkezijisi bolup dur&yacute;an sy&yacute;asy medeni&yacute;etiň m&ouml;h&uuml;mdigine a&yacute;ratyn &uuml;ns &ccedil;ekildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Merkezi Azi&yacute;a &yacute;urtlarynyň we HHR-iň bilelikd&auml;ki m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri, kuwwatly serişde, senagat hem-de tehnologik bin&yacute;ady biziň &ouml;ň&uuml;mizde ykdysady&yacute;etde &auml;girt uly m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri a&ccedil;&yacute;ar. Şunuň bilen baglylykda, T&uuml;rkmenistanyň bu formata Merkezi Azi&yacute;a d&ouml;wletleriniň we Hyta&yacute; Halk Respublikasynyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy mundan be&yacute;l&auml;k-de k&auml;milleşdirmegiň esasy h&ouml;km&uuml;nde sered&yacute;&auml;ndigi nygtaldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Taryhy tejribe asyrlaryň sepgidinde bolup ge&ccedil;&yacute;&auml;n her bir &yacute;agda&yacute;yň diňe &yacute;aramaz d&auml;l, e&yacute;sem, ilkibaşda a&yacute;dyň bolmadyk oňyn me&yacute;illerini hem &auml;şg&auml;r g&ouml;rkez&yacute;&auml;r. Şunuň bilen baglylykda, sebitara ykdysady hyzmatdaşlygyň geljegini kesgitle&yacute;&auml;n esasy meseleleri &ccedil;&ouml;zm&auml;ge g&ouml;n&uuml;kdirilen gatnaşyklar ulgamyny takyk &yacute;ola go&yacute;magyň zerurdygyna, munuň bolsa her bir hyzmatdaşyň ileri tut&yacute;an milli b&auml;hbitlerini nazara almak bilen, bilelikd&auml;ki işleri guramaga &yacute;ardam berjekdigine ynam bildirildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Her bir &yacute;urduň ykdysady kuwwatyny we logistik m&uuml;mkin&ccedil;iligini pe&yacute;dalanmak, senagat kooperasi&yacute;asynyň, energetika we ulag ulgamlarynda taslamalary bilelikde işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamagyň netijeli ulgamyny d&ouml;retmek arkaly daşary ykdysady gatnaşyklary birsyhly giňeltmek hem-de diwersifikasi&yacute;alaşdyrmak biziň &yacute;urtlarymyzyň halklarynyň b&auml;hbitlerine la&yacute;yk gel&yacute;&auml;r di&yacute;ip hasap ed&yacute;&auml;rin di&yacute;ip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow s&ouml;z&uuml;ni dowam etdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&Yacute;angy&ccedil;-energetika pudagy Merkezi Azi&yacute;a &yacute;urtlarynyň we Hyta&yacute;yň ykdysady hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň biri bolup dur&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistan &mdash; Hyta&yacute; gaz ge&ccedil;irijisi bu ugurda anyk hyzmatdaşlygyň hakyky we oňyn mysalydyr. Şu gaz ge&ccedil;irijiniň netijesinde hyta&yacute;ly hyzmatdaşlarymyz h&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde &ouml;z senagatyny &ouml;sd&uuml;r&yacute;&auml;r, Hyta&yacute;yň ilatynyň tebigy gaza bolan islegini kanagatlandyr&yacute;ar. Şunuň bilen birlikde, T&uuml;rkmenistan &mdash; Hyta&yacute; gaz ge&ccedil;irijisi sebitiň &uuml;staşyr ge&ccedil;iriji &yacute;urtlaryna Hyta&yacute;yň bazaryna energi&yacute;a serişdelerini &ccedil;ykarmak &uuml;&ccedil;in hem m&uuml;mkin&ccedil;ilik berdi. T&uuml;rkmen energi&yacute;a serişdelerini halkara bazarlara diwersifikasi&yacute;a &yacute;oly bilen iberm&auml;ge esaslanan T&uuml;rkmenistanyň energetika sy&yacute;asatyny nazara alyp, taraplar gyzyklanan halatynda, biz t&uuml;rkmen tebigy gazyny hyta&yacute; ugry bo&yacute;un&ccedil;a ibermek bilen bagly t&auml;ze taslamalary amala aşyrmak bo&yacute;un&ccedil;a işleri hem dowam etdirip bilerdik di&yacute;ip, d&ouml;wlet Baştutanymyz a&yacute;tdy we ulag ulgamynda-da hyzmatdaşlygy giňeltm&auml;ge ta&yacute;&yacute;ardygyny tassyklady. Munuň &uuml;&ccedil;in Merkezi Azi&yacute;a &yacute;urtlarynyň we Hyta&yacute;yň &ouml;zara gyzyklanmalary esasy şert bolup dur&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň &ouml;ňe s&uuml;ren &laquo;Be&yacute;ik &Yacute;&uuml;pek &yacute;oluny dikeltmek&raquo; strategi&yacute;asynyň &Yacute;ewrazi&yacute;ada ykdysady&yacute;eti &ouml;sd&uuml;rm&auml;ge kuwwatly itergi berm&auml;ge g&ouml;n&uuml;kdirilendigine, bu taslamanyň &Yacute;uwaş ummanyndan Atlantik ummanyna &ccedil;enli &auml;girt uly giňişligi birleşdirip, h&auml;zirki zaman &yacute;&ouml;relgelerinde &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik we tehnologik ulgamlaryny, senagat guşaklyklaryny &ouml;zara baglanyşdyr&yacute;andygyna ynam bildirildi. Şunuň bilen baglylykda, bilelikd&auml;ki tagallalary Merkezi Azi&yacute;a sebitiniň hem-de Hyta&yacute;yň giňişliklerinde ulag gatnawlaryny amatly &yacute;agda&yacute;a getirmekde a&ccedil;yl&yacute;an m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri doly durmuşa ge&ccedil;irm&auml;ge g&ouml;n&uuml;kdirmegiň &auml;hmi&yacute;etine a&yacute;ratyn &uuml;ns berildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">S&ouml;z&uuml;niň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow T&uuml;rkmenistanyň alty d&ouml;wletiň we olaryň halklarynyň dostluk, hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny yzygiderli hem-de gyşarnyksyz berkitmegiň, hoşni&yacute;etli goňşu&ccedil;ylygy, k&ouml;pasyrlyk dostlugy, &ouml;zara hormat go&yacute;mak, birek-biregi goldamak d&auml;plerini gorap saklamagyň zerurdygyna berk ynan&yacute;andygyny belledi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">HHR-iň Başlygy Si Szinpin d&ouml;wlet Baştutanymyza &ccedil;uň manyly &ccedil;ykyşy we oňyn teklipleri &uuml;&ccedil;in hoşallyk bildirip, &ouml;ňe s&uuml;rlen netijeli başlangy&ccedil;laryň iş &yacute;&uuml;z&uuml;nde durmuşa ge&ccedil;irilmeginiň sebitde parahat&ccedil;ylygy, howpsuzlygy we durnukly &ouml;s&uuml;şi &uuml;pj&uuml;n etm&auml;ge &yacute;ardam berjekdigine ynan&yacute;andygyny a&yacute;tdy. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">G&uuml;n tertibine girizilen meseleler ara alnyp maslahatlaşylandan soňra, &ldquo;Sz&yacute;an&ccedil;žan&rdquo; zalynda resminamalara gol &ccedil;ekmek dabarasy boldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&laquo;Merkezi Azi&yacute;a &mdash; Hyta&yacute;&raquo; sammitiniň Sian Jarnamasy şu duşuşygyň m&ouml;h&uuml;m netijesidir. Jarnamada taraplaryň dostluk we &ouml;zara d&uuml;ş&uuml;nişmek &yacute;agda&yacute;ynda Merkezi Azi&yacute;a d&ouml;wletleriniň hem-de HHR-iň arasyndaky dostlukly alyşmalaryň netijelerini hemmetarapla&yacute;yn jeml&auml;ndigi, k&ouml;ptarapla&yacute;yn &ouml;zara b&auml;hbitli hyzmatdaşlygyň tejribesini umumylaşdyrandygy, geljekki gatnaşyklaryň ugurlaryny kesgitl&auml;ndigi nygtal&yacute;ar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra HHR-iň Başlygy Si Szinpin k&ouml;p&ccedil;&uuml;likle&yacute;in habar beriş serişdeleriniň wekillerine &yacute;&uuml;zlendi. Sammitiň jemleri barada a&yacute;dyp, Hyta&yacute; Lideri şu gezekki duşuşygyň wajypdygyny nygtady we &laquo;Merkezi Azi&yacute;a &mdash; Hyta&yacute;&raquo; formatyndaky bilelikd&auml;ki işiň mundan be&yacute;l&auml;k-de sazlaşykly we netijeli dowam etdiriljekdigine, onuň dostlukly d&ouml;wletleriň halklarynyň abadan&ccedil;ylygyna we parahat&ccedil;ylygyň, howpsuzlygyň, sebitiň durnukly &ouml;s&uuml;şiniň &uuml;pj&uuml;n edilmegine g&ouml;n&uuml;kdiriljekdigine ynam bildirdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Sammit tamamlanandan soňra, d&ouml;wlet Baştutanlary Sian Halkara maslahatlar merkeziniň &ouml;ň&uuml;nd&auml;ki &ldquo;Hyta&yacute; &mdash; Merkezi Azi&yacute;a&rdquo; dostluk se&yacute;ilbagynda nar aga&ccedil;larynyň &yacute;aş nahallaryny oturtdylar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hyta&yacute;yň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, T&auml;jigistanyň, &Ouml;zbegistanyň Liderleri bilen m&auml;hirli hoşlaşyp, Sian ş&auml;heriniň &ldquo;S&yacute;an&yacute;an&rdquo; Halkara howa menziline ugrady. Howa menzilinde d&ouml;wlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Prezidentimiziň u&ccedil;ary Aşgabada tarap ugur aldy hem-de g&uuml;n&uuml;ň ikinji &yacute;arymynda pa&yacute;tagtymyzyň Halkara howa menziline gondy.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin