TSTB
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AŞGABAT ŞÄHERINDE ALNYP BARYLÝAN GURLUŞYK IŞLERI WE TÄZE TEKLIP EDILÝÄN TASLAMALAR BILEN TANYŞDY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 20-nji ma&yacute;da diku&ccedil;arda Aşgabat ş&auml;herini hemmetarapla&yacute;yn &ouml;sd&uuml;rmek bo&yacute;un&ccedil;a alnyp baryl&yacute;an işler we &yacute;urduň baş ş&auml;heriniň durmuş d&uuml;z&uuml;mini toplumla&yacute;yn esasda d&ouml;wrebaplaşdyrmaga g&ouml;n&uuml;kdirilen taslamalar bilen tanyşdy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">D&ouml;wlet Baştutany Aşgabat ş&auml;heriniň &yacute;okarsyndan diku&ccedil;arda a&yacute;lanyp, t&uuml;rkmen pa&yacute;tagtynda alnyp baryl&yacute;an gurluşyk işleriniň depginlerini, ş&auml;heri durmuş-ykdysady ta&yacute;dan &ouml;sd&uuml;rmek bo&yacute;un&ccedil;a &yacute;a&yacute;baňlandyrylan giň m&ouml;&ccedil;berli &ouml;zgertmeleriň durmuşa ge&ccedil;irilişini, şe&yacute;le hem &yacute;urduň baş ş&auml;heriniň ekologi&yacute;a &yacute;agda&yacute;yny yzygiderli gowulandyrmak bo&yacute;un&ccedil;a amala aşyryl&yacute;an toplumla&yacute;yn işleri synlady.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Prezident Serdar Berdimuhamedow, se&yacute;le-de Magtymguly Pyragynyň medeni-se&yacute;ilg&auml;h toplumynyň &yacute;anynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk we senagat toplumyna g&ouml;zeg&ccedil;ilik ed&yacute;&auml;n orunbasary &Ccedil;.Pur&ccedil;ekow, Aşgabat ş&auml;heriniň h&auml;kimi R.Gandymow hem-de T&uuml;rkmenistanyň ozaldan gel&yacute;&auml;n işjeň hyzmatdaşy, Russi&yacute;a Federasi&yacute;asynyň &ldquo;Wozroždeni&yacute;e&rdquo; taslama-gurluşyk kompani&yacute;alar toparynyň &yacute;olbaş&ccedil;ysy I.Bukato m&auml;hirli garşyladylar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary &Ccedil;.Pur&ccedil;ekow we Aşgabat ş&auml;heriniň h&auml;kimi R.Gandymow hormatly Prezidentimize pa&yacute;tagtymyzyň &ccedil;&auml;klerinde &yacute;erleş&yacute;&auml;n awtomobil k&ouml;pr&uuml;leri, olaryň a&yacute;ratynlyklary, şe&yacute;le hem k&ouml;pr&uuml;leriň &yacute;erasty bezeg işleriniň g&ouml;rn&uuml;şleri barada hasabat berdiler.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Russi&yacute;a Federasi&yacute;asynyň &ldquo;Wozroždeni&yacute;e&rdquo; taslama-gurluşyk kompani&yacute;alar toparynyň &yacute;olbaş&ccedil;ysy I.Bukato d&ouml;wlet Baştutanynyň ozal beren tabşyryklaryna la&yacute;yklykda, &yacute;urtda &ldquo;Demirgazyk-G&uuml;norta&rdquo; ulag ge&ccedil;elgesiniň gurluşygynyň taslamasy we onuň &yacute;erleşjek &yacute;eriniň teklip edil&yacute;&auml;n &ccedil;yzgylary barada hasabat berdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şe&yacute;le hem işew&uuml;r &ldquo;Aşgabat-T&uuml;rkmenbaşy&rdquo; &yacute;okary tizlikli awtomobil &yacute;olunyň &ldquo;Garabogaz-Gazagystan serhedi&rdquo; b&ouml;leginiň &yacute;erleşjek &yacute;eriniň teklip edil&yacute;&auml;n &ccedil;yzgylaryny, gurulmagy g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tutul&yacute;an &yacute;oluň a&yacute;ratynlyklaryny we onuň ugrunda &yacute;erleşdiriljek hyzmat ediş desgalaryny, awtobus duralgalarynyň g&ouml;rn&uuml;şlerini, yşyklandyryş ulgamynyň s&uuml;t&uuml;nleriniň taslamalaryny we &yacute;oluň ugrunda oturdyljak şertli belgileriň nusgalaryny hem-de olaryň &yacute;erleşjek &yacute;erleriniň &ccedil;yzgylaryny g&ouml;rkezdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Ş&auml;heriň K&ouml;petdag şa&yacute;olunyň durkuny t&auml;zelemek, Aşgabat ş&auml;heriniň daşyndan ge&ccedil;&yacute;&auml;n halkala&yacute;yn a&yacute;law &yacute;olunyň demirgazyk b&ouml;legini d&ouml;wrebaplaşdyrmak bo&yacute;un&ccedil;a teklip edil&yacute;&auml;n işleriň g&ouml;rn&uuml;şleri, şe&yacute;le hem olar bilen baglanyşykly &ccedil;yzgylar baradaky maglumatlar hasabatyň &ouml;zenini d&uuml;zdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow soňky &yacute;yllarda &yacute;urduň &auml;hli &yacute;erlerinde hem-de ak mermerli Aşgabatda &ouml;zboluşly ş&auml;her gurşawynyň d&ouml;redil&yacute;&auml;ndigini, bu ugurda degişli taslamalaryň durmuşa ge&ccedil;iril&yacute;&auml;ndigini bell&auml;p, bu işler bilen bir hatarda, &yacute;urduň h&auml;zirki zaman &yacute;ol-ulag d&uuml;z&uuml;miniň gurluşygyny dowam etmegiň we olarda &yacute;okary hil derejesiniň &uuml;pj&uuml;n edilmeginiň wajypdygyna &uuml;nsi &ccedil;ekdi. Şunda &yacute;ol-ulag d&uuml;z&uuml;mine degişli desgalaryň gurluşyklarynyň taslamalary ta&yacute;&yacute;arlananda &yacute;urdumyzyň tebigy a&yacute;ratynlyklary nazara alynmalydyr di&yacute;ip, d&ouml;wlet Baştutany belledi we bu babatda russi&yacute;aly işew&uuml;re birn&auml;&ccedil;e anyk tabşyryklary berdi.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin