TSTB
TÜRKMENISTANYŇ “SALGYTLAR HAKYNDA” BITEWI KANUNYNA ÜÝTGETMELER WE GOŞMAÇALAR GIRIZILER
<p></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 19-njy sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini ge&ccedil;irdi. Onda resminamalaryň taslamalaryna hem-de birn&auml;&ccedil;e meselelere garaldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">D&ouml;wlet Baştutany g&uuml;n tertibine ge&ccedil;ip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.M&auml;mmedowa s&ouml;z berdi. Ol h&auml;zirki wagtda alnyp baryl&yacute;an işler barada habar berdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">H&auml;zirki wagtda &yacute;urt Baştutanynyň tabşyryklaryna la&yacute;yklykda, Mali&yacute;e we ykdysady&yacute;et ministrliginden, Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesinden, S&ouml;wda-senagat edarasyndan, Dokma senagaty ministrliginden &ldquo;Salgytlar hakynda&rdquo; T&uuml;rkmenistanyň Bitewi kanunyny, G&uuml;mr&uuml;k kodeksini, &ldquo;Daşary &yacute;urt ma&yacute;a go&yacute;umlary hakynda&rdquo; T&uuml;rkmenistanyň Kanunyny k&auml;milleşdirmek bo&yacute;un&ccedil;a gelip gowşan teklipler &ouml;wrenil&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Baba&yacute;ew milli kanun&ccedil;ylygy k&auml;milleşdirmek we d&ouml;wrebaplaşdyrmak bo&yacute;un&ccedil;a alnyp baryl&yacute;an maksatnamala&yacute;yn işler baradaky maglumatlar bilen &ccedil;ykyş etdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Iş toparlarynda durmuş-ykdysady, demokratik &ouml;zgertmeleri ilerletm&auml;ge, halkyň &yacute;aşa&yacute;yş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga, &yacute;urduň ykdysady kuwwatyny we halkara abra&yacute;yny artdyrmaga g&ouml;n&uuml;kdirilen kanun&ccedil;ylyk namalarynyň seljeril&yacute;&auml;ndigi hem-de &uuml;st&uuml;nde işlenil&yacute;&auml;ndigi habar berildi. Hususan-da, Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary, Mali&yacute;e we ykdysady&yacute;et ministrliginiň hem-de onuň Salgyt m&uuml;diri&yacute;etiniň h&uuml;n&auml;rmenleri bilen bilelikde, &ldquo;Salgytlar hakynda&rdquo; T&uuml;rkmenistanyň Bitewi kanunyny, &ldquo;T&uuml;rkmenistanda ma&yacute;a go&yacute;um işi hakynda&rdquo;, &ldquo;K&auml;rhanalar hakynda&rdquo;, &ldquo;Pa&yacute;darlar jemgy&yacute;etleri hakynda&rdquo;, &ldquo;Lizing hakynda&rdquo;, &ldquo;Teleke&ccedil;ilik işi hakynda&rdquo; Kanunlara &uuml;&yacute;tgetmeleri we goşma&ccedil;alary girizmek hakyndaky Kanunlaryň taslamalaryny ta&yacute;&yacute;arlamak işini alyp bar&yacute;arlar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Prezident Serdar Berdimuhamedow kanun &ccedil;ykaryjylyk babatda tejribe alyşmaga, demokratik, hukuk d&ouml;wletini &ouml;sd&uuml;rmegiň &yacute;olunda T&uuml;rkmenistanyň taryhy tejribesi hem-de h&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde gazanan &uuml;st&uuml;nlikleri bilen halkara jemgy&yacute;et&ccedil;iligi tanyşdyrmaga &yacute;ardam ber&yacute;&auml;n parlamentara gatnaşyklary mundan be&yacute;l&auml;k-de giňeltmegiň zerurdygyny nygtady.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow &yacute;urtda ma&yacute;a go&yacute;umlaryň &ouml;zleşdirilişi, pudaklarda senagat k&auml;rhanalarynyň işe girizilişi we t&auml;ze iş orunlarynyň d&ouml;redilişi barada hasabat berdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şu &yacute;yl &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik we durmuş maksatly iri desgalaryň 52-sini işe girizmek me&yacute;illeşdiril&yacute;&auml;r. &Yacute;anwar &ndash; aprel a&yacute;larynda d&uuml;&yacute;pli ma&yacute;a go&yacute;umlary &ouml;zleşdirm&auml;ge b&ouml;l&uuml;nip berlen serişdeleriň 59 g&ouml;terimi durmuş maksatly binalaryň, 41 g&ouml;terimi &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik maksatly desgalaryň gurluşygyna g&ouml;n&uuml;kdirildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şe&yacute;le hem wise-prem&yacute;er Ministrler Kabinetiniň 13-nji ma&yacute;da ge&ccedil;irilen mejlisinde salgyt ulgamyny d&ouml;wr&uuml;ň talaplaryna la&yacute;yk getirmek hem-de T&uuml;rkmenistanyň Salgyt kodeksine &uuml;&yacute;tgetmeleri we goşma&ccedil;alary girizmek bo&yacute;un&ccedil;a T&uuml;rkmenistanyň Prezidentiniň beren tabşyrygynyň &yacute;erine &yacute;etirilişi barada hasabat berdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">D&ouml;wlet Baştutany hasabaty diňl&auml;p, milli salgyt sy&yacute;asatynyň netijeliliginiň k&ouml;p babatda d&ouml;wletiň ykdysady&yacute;etiniň durnukly &ouml;s&uuml;şini kesgitle&yacute;&auml;ndigini, halkyň durmuş derejesini &yacute;okarlandyrmak &uuml;&ccedil;in goşma&ccedil;a m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri d&ouml;red&yacute;&auml;ndigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, degişli kanun&ccedil;ylygyň k&auml;milleşdirilmegi we salgyt ulgamynyň d&ouml;wrebaplaşdyrylmagy ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda dur&yacute;ar di&yacute;ip, T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow s&ouml;z&uuml;ni dowam etdi hem-de wise-prem&yacute;ere Salgyt kodeksiniň maddalaryny &yacute;ene-de bir gezek d&uuml;&yacute;pli seljermegi, &uuml;&yacute;tgetmeleri we goşma&ccedil;alary degişli d&uuml;z&uuml;mler bilen ylalaşmagy, doly işlenenden soňra Ministrler Kabinetine garamaga bermegi tabşyrdy.</span></p> <p></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin