TSTB
SPPT agzalary
Ashgabat
Ahal
Balkan
Mary
Dashoguz
Lebap
Выберите категорию, чтобы увидеть список ниже:
“Hazar Balyk” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">"Hazar Balyk" A&ccedil;yk g&ouml;rn&uuml;şli pa&yacute;darlar jemgy&yacute;eti, T&uuml;rkmenistanyň Prezidentiniň kararyny durmuşa ge&ccedil;irmek maksady bilen d&ouml;redildi, şol karara la&yacute;yklykda 2015-nji &yacute;ylyň sent&yacute;abryna &ccedil;enli Balkan wela&yacute;atynyň T&uuml;rkmenbaşy etrabynyň dolandyryş merkeziniň gola&yacute;yndaky deňiz kenarynda bekre balyklaryny emeli usul bilen k&ouml;peltmek, gara işbil &ccedil;ykarmak we Hazar deňzind&auml;ki balyklary hem-de be&yacute;leki balyk g&ouml;rn&uuml;şlerini ga&yacute;tadan işlemek bo&yacute;un&ccedil;a &Ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik alyp bar&yacute;ar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Tel.:+993 12 413858</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Faks:+993 12 413863</span></p> <p></p>
:
Aşgabat şäheri A.Niýazow köçe, jaý 157, Söwda Merkezi "Telekeçi"
“Parahat” hususy karhanasy
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt; text-indent: 35.4pt;">Kompani&yacute;a &ldquo;Joş&rdquo; we &ldquo;E&ccedil;il&rdquo; haryt nyşanly miwe şireleri, &ldquo;Dat&rdquo; haryt nyşanly tomat &ouml;n&uuml;mleri, &ldquo;S&uuml;&yacute;tli dere&rdquo; we &ldquo;D&auml;p&rdquo; atly s&uuml;&yacute;t we s&uuml;&yacute;t &ouml;n&uuml;mleri, &ldquo;Han&rdquo; sowuk &ccedil;a&yacute;lary, &ldquo;&Ouml;zi&rdquo; we &ldquo;Arma&rdquo; haryt nyşanly gazly we gazsyz i&ccedil;gileri, &ldquo;&Yacute;eserje&rdquo; ady bilen &ccedil;aga i&yacute;mitleri, şe&yacute;le hem ş&ouml;hlatlaryň d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şlerini &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;r.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt; text-indent: 35.4pt;">Parahat&rdquo; hususy k&auml;rhanasynyň diwarlygynda &yacute;erli &ccedil;ig malyň esasynda &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n, emeli goşundylary bolmadyk &ccedil;agalar i&yacute;mitiniň &mdash; g&ouml;k we miwe p&yacute;uresiniň d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şlerini g&ouml;rmek bol&yacute;ar. K&auml;rhananyň diwarlygynda &yacute;urdumyzda giňden tanal&yacute;an hem-de eksport ugurly &ouml;n&uuml;mler &mdash; &ldquo;Joş&rdquo;, &ldquo;E&ccedil;il&rdquo; şire suwlary, &ldquo;&Ouml;ZI&rdquo; nyşanly i&ccedil;giler, sowuk &ccedil;a&yacute;, d&uuml;rli go&yacute;ultmalar hem-de &yacute;erli &ccedil;ig maldan şireli suwlary &ouml;nd&uuml;rmek &uuml;&ccedil;in goşundylar, sakla&yacute;yş m&ouml;hleti dowamly bolan s&uuml;&yacute;t we s&uuml;&yacute;t &ouml;n&uuml;mleri g&ouml;rkezil&yacute;&auml;r. T&auml;ze &ouml;n&uuml;mleriň hatarynda &ldquo;D&auml;p&rdquo; s&ouml;wda nyşanly i&ccedil;il&yacute;&auml;n &yacute;ogurtlar hem bar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">Telefon belgisi:&nbsp;+99312294400,&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">+99365700706</span></p>
:
Aşgabat ş., Büzmeýin etrap, Ýalkym zolagy, Türkmenistan köçesi
Hasar hojalyk jemgyýeti
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">Bazarda e&yacute;&yacute;&auml;m takmynan 20 &yacute;yl bolmak bilen, &laquo;HASAR&raquo; T&uuml;rkmenistanda iri we belli konditer &ouml;nd&uuml;riji bolup dur&yacute;ar. Kompani&yacute;anyň s&uuml;&yacute;ji-k&ouml;ke &ouml;n&uuml;mleri diňe biziň &yacute;urdumyzda d&auml;l, e&yacute;sem onuň &ccedil;&auml;ginden uzaklarda hem meşhurlyga e&yacute;edir. Ol &ouml;z alyjylaryny Owganystan, Yrak, P&auml;kistan, Hyta&yacute;, Gazagystan, Saud Arabystany, Oman, Kuwe&yacute;t, BAE, T&auml;jigistan, Gyrgyzystan, Russi&yacute;a we d&uuml;n&yacute;&auml;niň be&yacute;leki sebitlerinde tapmagy başardy.H&auml;zirki wagtda k&auml;rhananyň işg&auml;rleri &ouml;z &ouml;ňlerinde t&auml;ze maksatlary go&yacute;dy, munuň &uuml;&ccedil;in kompani&yacute;ada &auml;hli şertler bar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt; text-indent: 35.4pt;">K&auml;rhanada kompani&yacute;anyň şertleri we talaplary nazara alnyp işlenip ta&yacute;&yacute;arlanan, iň soňky tehniki işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamalara la&yacute;yk gel&yacute;&auml;n &yacute;ewropa &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligine degişli konditer &ouml;n&uuml;mlerini &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n enjamlar gurnaldy. Bu &yacute;erde &yacute;okary derejeli enjamlarda işlemeklige ukyply bolan, &ouml;r&auml;n oňat okadylan işg&auml;rler z&auml;hmet &ccedil;ek&yacute;&auml;rler.Kompani&yacute;anyň &yacute;okary &ouml;s&uuml;ş derejesini t&uuml;rkmen s&uuml;&yacute;ji &ouml;n&uuml;mlerini &ouml;nd&uuml;rijileriniň halkara sergilerine gatnaşyp, mynasyp bolan hil şahadatnamalary hem g&uuml;w&auml; ge&ccedil;&yacute;&auml;r.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">+99312 74 36 16 , 74 36 22<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">Faks: +99312 74 32 37</span></p>
:
Aşgabat ş., Şor ýaşaýyş toplumy, Altyn suw köç., jaý 11
“Sahabatly” hojalyk jemgyýeti
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">Maldar&ccedil;ylyk toplumy G&ouml;kdepe etrabynda &yacute;erleşen, &yacute;urtda belli s&uuml;&yacute;t &ouml;nd&uuml;riji &laquo;Sahabatly&raquo; hojalyk jemgy&yacute;etinde sagyl&yacute;an sygyrlaryň baş sanyny artdyrmak g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tutul&yacute;ar</span><span lang="TK" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">Na&yacute;başy tohumly mallary saklamaga ni&yacute;etlenen maldar&ccedil;ylyk toplumynda g&ouml;leler we sagyl&yacute;an sygyrlar &uuml;&ccedil;in b&ouml;l&uuml;mler bar. Sygyrlary awtomatiki usulda sagmak ulgamy ornaşdyrylypdyr, mallara ot-i&yacute;m bermek hem mehanizirlenen. Onuň &yacute;urdumyzda ge&ccedil;ileri sag&yacute;an enjamlar bilen &uuml;pj&uuml;n edilen ilkinji fermadygyny bellemek gerek.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Telefon nomberi:&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">+99365 70-81-01,&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">+99361 17-44-34</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">Faks:&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">+99312 76-12-30</span></p>
:
Ahal welaýaty, Gökdepe etraby, Aşgabat-Gökdepe aýlaw ýolunyň 25 km.
“Täze Aý” haryt nyşanly "Datly şerbet" hususy kärhanasy
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="TK" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">K</span><span lang="EN-US" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">&auml;rhanalar topary &ndash; ş&ouml;hlat &ouml;n&uuml;mleriniň, konditer we s&uuml;&yacute;t &ouml;n&uuml;mleriniň iň iri &ouml;n&uuml;dirijileriniň biri bolmak bilen azyk &ouml;n&uuml;mleriniň jemi 500 gola&yacute; g&ouml;rn&uuml;şlerini &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;r.&Ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik ob&yacute;ektleri azyk &ouml;n&uuml;mleriniň hil we howpsuzlyk halkara standartlaryna la&yacute;yklykda sertifisirlenendir. K&auml;rhanalarda ISO 9001:2015 talaplaryna la&yacute;yk gel&yacute;&auml;n hili dolandyrmak ulgamy we ISO 22000:2018 azyk &ouml;n&uuml;mleriniň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyny işle&yacute;&auml;rler, bu her bir &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik k&auml;rhanalarynda la&yacute;yklyk şahadatnamalarynyň bar bolmagy bilen tassyklan&yacute;ar.&nbsp;</span><span style="text-indent: 35.4pt; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">1705 iş oruny,&nbsp;</span><span style="text-indent: 35.4pt; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">200 &ouml;n&uuml;mleriň g&ouml;rn&uuml;şleri.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">Tel/faks: +993 522 5 43 76</span></p>
:
Mary welaýaty, Mary etrap, "Täze oba" daýhan birleşigi
"Miweli ülke" hususy kärhanasy
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">&Yacute;urdumyzda teleke&ccedil;iler &uuml;&ccedil;in d&ouml;redil&yacute;&auml;n şertlerden pe&yacute;dalanyp, &yacute;urdumyzyň bazalaryny ter we ekologi&yacute;a ta&yacute;dan arassa miweler bilen &uuml;pjin etmek, tarp &yacute;erleri &ouml;zleşdirip oba ilatyny iş orunlaryny d&ouml;retmek, &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik kuwwaty</span><span lang="TK" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">n</span><span lang="EN-US" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">y &yacute;okarlandyryp ekpsort kuwwaty</span><span lang="TK" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">ny</span><span lang="EN-US" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;artdyrmak we &yacute;urdumyzyň ykdysady&yacute;etine&nbsp;</span><span lang="TK" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">goşandyny goş&yacute;ar</span><span lang="EN-US" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">. Bu &yacute;okary sepgitlere bolsa &yacute;aş we işine ussat h&uuml;narmenlerimiz we d&ouml;wr&uuml;ň gazanan innowatiw &ccedil;&ouml;zg&uuml;tleri arkaly &yacute;et</span><span lang="TK" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">&yacute;&auml;r</span><span lang="EN-US" style="text-indent: 35.4pt; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: 'Times New Roman', serif;">.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Tel/faks: +993 522 7 98 99,&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">+993 522 7 98 89</span></p>
:
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Peşanaly ýoluň ugry 33-nji jaý
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin