Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastyndaky mekdep


Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynda mekdebi gurmak boýunça taslamany amala aşyrdylar.

  • 01.03.2016
  • 18.05.2018

18-nji maýda, Konstitusiýa we Türkmenistanyň Döwlet Baýdak Güni ählihalk baýramçylyk gününde, Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Wolga boýnundaky raýonyň Funtowo obasynda täze umumy orta bilim mekdebiň dabaraly açylyşy bolup geçdi. Mekdep 190 okuwça niýetlenip, 3.5 müň m2 gowrak meýdandan ybarat iki gatly okuw toplumy bolup durýar. Binada döwrebap mekdep enjamlary bilen, şol sanda kompýuterler bilen enjamlaşdyrylan ýigrimi okuw synplar bar. Şeýle hem binada lukmançylyk kabineti, kitaphana, mejlisler we bedenterbiýe zallary, naharhana we beýleki zerur jaýlar göz öňüne tutulandyr. Mekdepde çagalary okatmak üçin öz meteorologik bekedi bar. Gurluşykçylar mümkinçilikleri çäkli adamlar barada hem oýlanyp, olar üçin ýörite lift gurnadylar. Mekdebiň binagärçilik keşbi gadymdan gelýän milli nagyşlary ulanyp ýerine ýetirilendir. Magtymguly Pyragynyň adyny alan bilim edarasynyň girelgesinde bu ýerleri birnäçe gezek gelip giden beýik türkmen şahyra ýadygärlik heýkel dikildi.