Aşgabat şäheriniň raýatlarynyň DYKGATYNA!

Aşgabat şäheriniň raýatlarynyň

DYKGATYNA!

     Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 2-nji martynda çykaran 689 belgili Karary esasynda Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda Taslama we Tähran köçeleriniň aralygynda guruljak ähli amatlyklary bolan 12 gatly 48 öýli döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyna paýly gurluşyk şertlerinde gatnaşmak üçin isleg bildirýänlerden arza kabul edýändigini Size habar berýär.

   Arzalar 2018-nji ýylyň 13-nji martyna çenli birleşmäniň şertnamalar bölüminde kabul edilýär.

Biziň salgymyz:

Aşgabat şäheri, A.Nyýazow şaýolunyň 174-nji “a” jaýy.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

(+993 12) 21-23-11; 21-23-14; 21-23-15.