ExpoUniverse kömegi bilen özüňiziň önümleriňizi we telekeçilik-taslamalaryňyzy hödürläň.

Oktýabr aýynyň 10-11 aralygynda Ukrainanyň ExpoUniverse Halkara Sergi portalynda azyk senagatynyň onlaýn-sergisi geçer. Bu giň gerimli çäre önümleri, enjamlary we gaplary öndürijileri, şeýle-de çig-maly we goşundylary getirijileri, söwda ulgamlaryny bir maglumat gurşawynda jemlär.

Pudaklaýyn syn hakyky wagt formatynda geçiriler we wekilleri orta hal baha boýunça oňa gatnaşyp biljek ýurtlaryň geografiýasyny çäklendirmezlige ýardam berer. Şeýle-de HSP wideoaragatnaşyk we tekstli çat arkaly onlaýn syna gatnaşyjylaryň göniden-göni arabaglanşygyny üpjün eder.

Esponentlere bary ýogy birnäçe sagadyň dowamynda harytlaryň we hyzmatlaryň çäklendirilmedik mukdary ýerleşdirilen kompaniýanyň stendlerini döretmäge we sergide ýerleşdirmäge, kompaniýalaryň wajyp wekilleri bilen iki günüň dowamynda netijeli gepleşikleri geçirmäge; halkara derejede ýerleme bazarlaryny (eksporty) giňeltmäge; öz önüminiň bäsleşige ukybyna we bazardaky mümkinçiligine baha bermäge, gurnalan wideoaragatnaşyk we tekstli çat arkaly kompaniýalaryň wekilleri bilen gepleşikleri geçirmäge, önümleri we enjamlary daşamak üçin harajat etmezden hödürlemäge, giň gerimli mahabatyna gatnaşmaga, stendleriň açylyp görülmeginiň statistikasyny almaga, şahsy otagynda ähli habarlaşan taraplaryny we hat alyş-çalyşlary saklamaga mümkinçilik berilýär.

Sergä gatnaşmagyňyz Size özüňiz barada halkara bazarda netijeli mümkinçilik berer!

Öňümizdäki azyk onlaýn-sergi barada giňişleýin maglumat bilen tanyşmak üçin şu sahypa geçiň.