Telekeçiler milletiň lideriniň täze kitaby bilen tanyşýarlar.

29-njy iýunda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginde, Söwda toplumynyň we Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleriniň gatnaşmagynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly täze kitaby bilen tanyşdyryş dabarasy bolup geçdi. Döwlet baştutany täze eserini öz ejesi Ogulnabat ejä bagyşlapdyr, onuň durmuş ýoly türkmen halkynyň ruhy, ahlak we maşgala gymmatlyklaryna bolan yhlasyň nusgasy bolup durýar. Beýan edilme owadan mowzuk suratlar bilen alnyp barylýar.

Milli türkmen däplerinden gelip çykýan – ata we çaga gatnaşyklary, ösüp gelýän ýaş nesliň terbiýesi wajyp meselelere aýratyn üns berýär. Milletimiziň lideri, nesihatly hekaýalar we rowaýatlar arkaly beýan edilen halk paýhasynyň uly gatlagyna ýüzlenýär, olaryň köpüsi giňden belli, olaryň käbirleri bilen täze kitap arkaly okyjy ilkinji gezek tanyşar.

Çykyş edenler, milletimiziň lideriniň täze işiniň ýaşlaryň watansöýüjilik we ahlak terbiýesinde, jemgyýetde belent maksatlaryň we ynsanperwer gymmatlyklaryň gorap saklanmagynda uly ähmiýetini bellediler. «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly täze kitap bilen tanyşdyryş, hususy işewürlik kärhanalarynyň zähmet ýerlerinde dowam edýär.