Milli ykdysadyýetiň öňe gidýän ösüşiniň we Durnukly ösüşiniň maksatlarynyň üstünliklerinde telekeçiligiň orny.

20-21-nji iýunda paýtagtyň «Ýyldyz» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş Döwlet banky we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň goldamagynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy tarapyndan gurnalan «Beýik Ýüpek Ýoluň ýüreginde ösüşiň maliýeleşdirilmegi üçin hyzmatdaşlyk» atly Halkara maslahaty geçirildi.

Dürli ministrlikleriň we pudak edaralaryň, transmilli maliýe edaralaryň, kompaniýalar we täjirçilik banklaryň, 200 sany wekilleriň we halkara we sebitara guramalaryň, bilermenleriň arasynda maslahata Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy we halkara we ykdysady bölümleriniň ýolbaşçylary gatnaşdy.

Forumyň gün tertibine durnukly ösüş pudagyndaky Maksatlara ýetmek boýunça hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlary çykaryldy. Foruma gatnaşyjylar global we sebit meýillerini we 2030-njy ýyla çenli ähli jähtde durnukly ösüş pudagyndaky Gün tertibiň maliýeleşdirilmegiň mümkinçiliklerini, şol sanda umumy ykdysady ösüşi goldamak, ekologiki howpsuzlyk goldamak ara alyp maslahatlaşyldy.

TSTB-niň başlygynyň çykyşynda dürli pudaklarda zähmet çekýän 21 müňden gowrak telekeçileri bir ýere jemleýän onuň ýolbaşçylyk edýän guramasynyň üstünlikleri barada maglumat, şeýle hem Birleşmäniň agzalarynyň gelejekki meýilnamalary barada ýaýbaňlandyryldy. Bellenilşi ýaly, zähmet önümçiligi ýokarlandyrmagyň, hemmetaraplaýyn ykdysady ösüşiň, goşmaça iş ýerleriň döremeginiň esasy hereket edýän güýçleriniň biri bolup hususy telekeçilige, maýa goýum we innowasion işe Türkmenistanda uly ähmiýet berilýär.

Şu gün ýurtda hususy pudagy ösdürmek we göni daşary ýurt maýa goýumlar görnüşde Türkmenistanyň ykdysadyýetine maýa goýumlary köpeltmek üçin amatly maýa goýum döredildi.

Telekeçilik gurluşyk, oba hojalyk, senagat, söwda we hyzmatlar ýaly pudaklarda öňdebaryjy ýerleri eýeleýär. 2018-2024-nji ýyllar üçin Kiçi we orta telekeçiligiň döwlet meýilnamasyna laýyklykda ýüzlerçe kiçi we iri senagat kärhanalaryň, bilelikdäki kärhanalaryň we paýdarlar jemgyýetleriň döredilmegi meýilleşdirilýär.

Hususy pudak, ýerli çig malyň we materiallaryň ulanylmagyna, şeýle hem energiýany tygşytlaýjy tehnologiýalary işe girizmek arkaly daşky gurşawy goramaga gönükdirilen täze önümçilikleri özleşdirjekdigi nygtaldy. Ykdysadyýetiň aýratyn pudaklarynyň çalt depginli ösmegini höweslendirmek maksady bilen, daşary ýurt maýa goýumlary özüne çekmek üçin ýeňillikli şertler we kepillikler bilen erkin ykdysady zolaklar dörediler.

Maslahat, pikir alyşmak, sebit we halkara hyzmatdaşlygyň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin açyk meýdança boldy. Onuň netijeleri boýunça jemleýji resminama kabul edildi.