Türkmen-Eýran işewür-hyzmatdaşlygyň gelejegi bolan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

   2-nji martda Aşgabatda geçen türkmen-eýran işewürlik-forumy Eýran Yslam Respublikasynyň işewür toparlaryň biziň döwletimiz bilen söwda-ykdysady aragatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn giňeltmäge bolan höwesini görkezýär.

  Duşuşykda iki ýurduň döwlet edaralarynyň wekilleri bilen bilelikde hususy eýeçiligindäki kompaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşdy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesini Başlygyň orunbasary, TSTB birnäçe bölüm müdirleri we 20-den gowrak kompaniýalar tarapyndan görkezildi.

  Forumyň dowamynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça biziň ýurdumyzyň köpýyllyk hyzmatdaşlaryň, şeýle hem öz önümleriniň türkmen bazaryna çykarmaga isleg bildirýän kompaniýalaryň gelejegi bolan tekliplerine seredildi.

  Türkmen ykdysadyýetiniň döwlete dahylsyz sektorynyň mümkinçilikleri we potensialy Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygynyň orunbasarynyň çykyşynda beýan edildi.

  Telekeçilik strukturalaryň derejesinde mundan beýläk  özara hyzmatdaşlygyň ugurlary Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýetiniň agzalary we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklarda hem ara alnyp maslahatlaşyldy.