Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Wengriýa Respublikasynyň ilçisi bilen duşuşyk geçirildi.

Iýul aýynyň 26-na Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Wengriýa Respublikasynyň abatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi Peter Santo bilen duşuşyk geçirildi.

TSTB-niň ýolbaşçysy, dostlukly ýurdyň doly ygtyýarly wekilini ýolbaşçylyk edýän guramasynyň işiniň ugurlary, türkmen telekeçileriniň ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda ýeten sepgitleri bilen tanyşdyrdy. TSTB-niň agzalary tarapyndan iri maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilişi, şeýle hem gurluşyk harytlaryň önümçiliginde, azyk senagatynda, bagçylygy ösdürmekde, maldarçylykda we guşçylykdaky gazanýan üstünlikleri aýratyn bellenilip geçildi.

Hormatly Prezidentimiziň kiçi we orta telekeçilige berýän goldawy, hususy telekeçiligiň wekillerine eksport mümkinçiliklerini ösdürmäge, bilelikdäki kärhanalarynyň işini gurnamaga we daşary ýurtdaky kärdeşleri bilen özara gatnaşygy saklamaga ýardam berýändigi aýratyn nygtalyp geçildi. Bu mazmunda TSTB-niň daşary ýurtdaky wekillikleriň we söwda öýleriniň iş öndürijiligi, şeýle hem telekeçilik-forumlarynyň we sergi çäreleri geçirilýändigi bellenip geçildi.

Türkmen ykdysadyýetiniň durnuklylygyny, maýa goýum şertleriniň özüne çekijiligini we türkmen-wenger özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň uly mümkinçiliginiň bardygyny göz öňünde tutyp, ilçi özüniň hemme taraplaýyn ýardam berýän, iki ýurdyň telekeçileriniň arabaglanyşygyny giňeltmek üçin ses berdi.

Bellenip geçilişi ýaly, bu aragatnaşyklary giňeltmek üçin oňaýly mümkinçilikler oba hojalyk, awtomobil gurluşygy, azyk senagaty pudaklarynda we beýleki pudaklarda bar. Hususanda, wenger kompaniýalarynyň maldarçylyk we weterinariýa ulgamynda uly tejribesini nazara alyp, olar bilen hyzmatdaşlyk gyzyklanma bildirilýän mazmun boldy. Şunuň bilen baglylykda, TSTB-niň ýolbaşçysy wengeriýaly kärdeşlere ýewropa işewürliginiň wekilleri bilen söwda aragatnaşyklaryny we maýa goýum hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge gönükdirilen türkmen-awstriýa işewürlik forumyna gatnaşmak üçin çakylyk berdi.

Şeýle-de duşuşyga TSTB-niň wekilleri, halkara bölümiň başlygy, “Rysgal” gazediniň redaktory gatnaşdyrlar.