Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň Senagat zolagynda ähli önümçilik ugurlary boýunça dünýä belli brendleriň önümleri öndürmäge, dürli derejeli ulyly-kiçili önümçilik kärhanalary döretmäge ahli mümkinçilikler döredilen desgalary bardyr.

Ø Dürli gury gurluşyk garyndylary: kafel ýelimi, şpaklýowka, gips we gazbeton bloklar üçin ýelim;

Ø Dürli reňklerinde hödürlenýän içki we daşky örtme üçin suw emulsiýasy;

Ø Kerpiç bloklary;

Ø Asbest şiferi, demir çerepisa, gaýtadan işlenen çig maldan öndürilen plastiki çerepisa ýaly üçek materiallary;

Ø Dürli diametrli plastmas turbalar we fitingler;

Ø Bitum esasda gidroizolýasiýa materiallar: izogam we izobit;

Ø Kebşirleýji elektrodlar;

Ø Dürli görnüşli demir beton önümleri: plitalar, diwar we fundament bloklary we ş.m.

Ø Mebelleriň ähli görnüşleriň önümçiligi;

Ø Alýuminden, agaçdan penjire we gapy;

Ø Elektrik enjamlarynyň kabelleriniň dürli görnüşleri;

Ø Plastmas önümleriň önümçiligi, şol sanda: paketler we örtük, çaga oýunjaklary, öý hojalyk esbaplary, süýt önümleri gaplaýjy enjamlar, suw we içgileri guýmak üçin PET görnüşli preformalar we ş.m.;

Ø Dokma önümleri we halylar;

Ø Akkumulýatorlar we elektroenjamlar;

Ø Awtomobiller üçin filtrler;

Ø Dürli görnüşli kagyzlar we çygly süpürgiçler;

Ø Sarp edilýän önümleriň ähli görnüşleri, şol sanda: gap-gaç ýuwujy serişdeler, aýakgaplar, kiçiler we ulular üçin gigiýena önümleri, ýelimler we ş.m.