Çyzykly şertli belgiler boýunça gurama

Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy Birleşmäniň garamagyndaky edara bolup, 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Kararyna laýyklykda esaslandyryldy. Onuň maksady milli önümlerimiziň dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlandyrylmagyna, içki bazaryň döwrebap derejede kämilleşdirilmegine ýardam bermekden ybarat. Guramanyň agzalarynyň sanynyň müňden geçmegi geçirilýän işleriň ähmiýetliliginiň görkezijisi bolup durýar. Häzirki wagtda, ýurdumyzda çykýan haryt önümleriniň 40 müňden gowragyna degişli markirowka berildi, bu bolsa öz gezeginde milli önümlerimiziň dünýä bazarlaryna çykmagynda degişli kepil bolup durýar.

 

Habarlaşmak üçin

Telefon belgileri: 46-80-26, 46-80-25, 46-80-21