Gurluşyk bölümi

Gurluşyk pudagy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginli ösýän pudaklaryň biri bolup, Birleşmäniň agzalarynyň has-da özleşdirilýän senagaty bolup durýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Gurluşyk bölümi bu pudakda işleýän kärhanalaryň işini utgaşdyrýar, gurluşyga ygtyýarnama almak üçin hödürnama hatlary taýýarlaýar. Mundan başga-da, Bölümiň hünärmenleri Birleşmäniň Buýrujy bolan gurluşyk obýektleriň gurluşygynyň alnyp barlyşyna gözegçilik edýär.

 

Habarlaşmak üçin

Telefon belgileri: 21-23-48, 21-23-52, 21-23-47